Posts Tagged christmas 2019

Planning The Christmas 2019 Menu

Sakizuke osetra shokupan toast points Hassun Nobu Tomato Umami Matsuhisa Dressing, katsuobushi Mukozuke tako spicy ponzu Takiawase Michiba Buri Curry Nimono daikon, ohitashi Agemono Blue Dragon Buttermilk Tempura Chicken Asian ‘Slaw’ Futamono Shoyu Dashi Lobster, Fishcake Yakimono Lamb Tokyo Negi, Michiba Sansho Miso Suzakana Field Greens Morimoto yuzu dressing Shiizakana Chawanmushi unagi kabayaki Gohan Onigiri […]

,

Leave a comment